Hugaardskamp 8, 1991 BH Velserbroek 

Algemene voorwaarden

Voor elke huid een unieke behandeling op maat.

1. Algemeen
De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Forma Tibi Schoonheidssalon & Pedicure en een cliënt waarop Forma Tibi Schoonheidssalon & Pedicure deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen schoonheidssalon
De schoonheidsspecialiste/pedicure van Forma Tibi Schoonheidssalon &Pedicure zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan schoonheidsspecialiste worden verteld. De schoonheidsspecialiste/pedicure van Forma Tibi Schoonheidssalon & Pedicure is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
De schoonheidsspecialiste/pedicure van Forma Tibi Schoonheidssalon & Pedicure zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk achtenveertig uur voorafgaande aan de afspraak aan Forma Tibi Schoonheidssalon & Pedicure melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Forma Tibi Schoonheidssalon & Pedicure het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de schoonheidsspecialiste/pedicure de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de schoonheidsspecialiste/pedicure de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan
de cliënt door berekenen. Forma Tibi Schoonheidssalon & Pedicure moet verhindering voor een afspraak
zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3A tot en met 3F te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet de schoonheidsspecialiste/pedicure vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste/pedicure aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De schoonheidsspecialiste/pedicure neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand. De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De schoonheidssalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. De schoonheidsspecialiste/pedicure is verplicht tot geheimhouding van alle
vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste/pedicure verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

5. Betaling
Forma Tibi Schoonheidssalon & Pedicure vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon.
De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of
zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen.

6. Aansprakelijkheid
Forma Tibi Schoonheidssalon & Pedicure is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste/pedicure van Forma Tibi Schoonheidssalon & Pedicure is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
Forma Tibi Schoonheidssalon & Pedicure is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

7. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Forma Tibi Schoonheidssalon & Pedicure. Forma Tibi Schoonheidssalon & Pedicure moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Forma Tibi Schoonheidssalon & Pedicure de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Forma Tibi Schoonheidssalon & Pedicure het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden. Indien Forma Tibi Schoonheidssalon & Pedicure en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

8. Garantie
Forma Tibi Schoonheidssalon & Pedicure geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten met uitzondering van de gellak behandeling of nagels lakken. Deze garantie vervalt indien, indien:

  • De cliënt op de hoogte is gebracht door de schoonheidsspecialiste/pedicureover het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van debehandeling of producten;
  • De cliënt andere producten dan door de schoonheidsspecialiste/pedicure geadviseerde producten heeft gebruikt;
  • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
  • De cliënt de producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste/pedicure heeft gebruikt;


De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

9. Beschadiging en/of diefstal
Forma Tibi Schoonheidssalon & Pedicure heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Forma Tibi Schoonheidssalon & Pedicure meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidsspecialiste/pedicure van Forma Tibi Schoonheidssalon & Pedicure het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
Bij Forma Tibi Schoonheidssalon & Pedicure wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten/pedicure. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

11. Recht
Op elke overeenkomst tussen Forma Tibi Schoonheidssalon & Pedicure en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Forma Tibi Schoonheidssalon & Pedicure en zijn ook in de salon beschikbaar. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

12. Geheimhouding
De schoonheidsspecialiste/pedicure is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste/pedicure verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.